Revision history of "Overleg:Netwerk draadloos handleidinglinux"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:08, 21 September 2010Gmulder (talk | contribs). . (430 bytes) (+430). . (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Is het een idee om deze pagina te herschrijven en de meest actuele informatie erop te zetten? Voor zover ik weet is zowel ''ru-wlan'' als ''Science'' voorzien van 802.…')