Revision history of "Overleg:Print project Peage"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:53, 9 June 2010Ceijsbou (talk | contribs). . (359 bytes) (+359). . (Nieuwe pagina aangemaakt met '==Invoeren van een chip-kaart als 'code'== Bij het invoeren van een chip-kaart als inlog'code' is het handiger om het blauwe vlak te selecteren (geel) dan het vlak met…')